Мисия

Асоциацията за свободен театър работи за развитието на свободната сцена в България, взимайки пример от устойчивите практики в Европа и света.

Нашата мисия е осигуряването на достойни професионални условия за работа на свободно практикуващите в сферата на изпълнителските изкуства, както  и адекватни условия за развитие на свободната сцена и популяризацията на българския свободен театър и съвременни изпълнителски изкуства. 

Професионалната свободна изпълнителска сцена е един от гарантите за демократично егалитарно общество.

Цели

Консолидиране на професионалната общност

Заетите в областта на свободните изпълнителски изкуства работят в условия на постоянна несигурност. Консолидирането общност и овластяване са верния път към постигането на достойни професионални условия за труд.

Устойчивост на свободната изпълнителска сцена

Организациите в сектора рядко имат условия за устойчиво развитие на своята дейност от гледна точка на нормативната, финансовата, практическата и екологичната рамка. Асоциацията работи директно и индиректно за промяната на тези обстоятелства.

Развитие на свободната изпълнителска сцена

Поради постоянната си материална зависимост, свободните артисти рядко откриват трудно откриват възможности за развитие – както индивидуална, така и колективно. Повишаването на художествените и мениджърски капацитети в сектора е ключово за това развитие.

Развитие на публики

Свободната изпълнителска сцена развива нови естетички и сценичен език, които са ключови за напредъка на целия сектор на изпълнителските изкуства. Работата по развитие на публики за свободната сцена е жизнено важна за съществуването на самата свободна сцена.

Прилагане на практики за устойчиво екологично развитие в сферата на изпълнителските изкуства

Свободните изпълнителски изкуства прилагат иновативни практики не само в естетически и мениджърски план, но също и във всяка област, която касае обществената значимост на изпълнителските изкуства. Прилагането на максимално устойчиви екологични практики е гарант за отговорността към обществената задача, която си поставят действащите в сектора.