ПАРТНЬОРСТВА ЗА ТВОРЧЕСКА СОФИЯ

loga_final

 

Проектът „Партньорства за Творческа София – изследване на иновативни практики с участие на бизнеса, сцената и общината се ръководи от „Организация за съвременно алтернативно изкуство и култура – 36 маймуни” с подкрепата на програма „Европа” 2017 на Столична община.

Партньори на проекта са:  Гьоте-институт България, СГХГ – филиал „Васка Емануилова“, Фондация „За Оборище“,  Асоциация за свободен театър (АСТ), Интеркултура Консулт ®

Проектът продължава една от линиите в работата, извършена в подготовката на предложение за стратегия за развитие на свободната творческа сцена за ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА, МУЗИКА, ЛИТЕРАТУРА, МУЗИКА, ТАНЦ И ТЕАТЪР „Споделена визия” и допълва част от идеите, заложени в проектите „Топлоцентрала” и „Синергия”, подкрепени от програма „Европа” 2016 на Столична община.

Партньорства за Творческа София

IMG_9239

ГОТОВИ ЗА ДЕЙСТВИЕ – предложенията на проект „Партньорства за творческа София”

На 5 юли 2017 г. в залата на Гьоте-институт (ул. „Будапеща“ 1, София) се проведе публичното представяне на резултатите от проекта „Партньорства за творческа София”. Присъстваха представители на творческата сцена, културни оператори, експерти в сферата на културата, представители на бизнеса, представители на общината и журналисти. Фокус на проекта е активирането на диалога между артисти, бизнес и местна власт в полза на развитието на творческия потенциал на града и предложения за конкретни общи инициативи.

IMG_9293

След приветствие от страна на домакините и партньори по проекта от Гьоте-институт  България, участниците в проекта представиха методологията и процеса, през който са минали (д-р Петя Колева,  Интеркултура Консулт®), оценка на проекта от външния наблюдател Виктор Янков (Фондация „Пловдив 2019”), резултати от изследването на практиките за меценатство в България (Елена Пап и Пламен Радев от мим-формация „ЖАР-театър)”, конкретните предложения на работните групи в проекта(Гергана Димитрова, Организация „36 маймуни”, АСТ).  При съвместната си работа експертите идентифицират следните инициативи като пресечна точка на интереса на трите страни и стимул за развитието на творческия капитал на града:

Инициативи на местно ниво:

 • Обучение на хората на изкуството в бизнес умения и запознаване на бизнес партньорите с логиката на създаване и представяне на съвременни изкуства;
 • Подкрепа на иновации и творчество в София – партньорства за създаване на инкубатор за съвременни изкуства;
 • Стимули за бизнеса за участие в културния живот
 • Създаване на информационна платформа за културните събития в София;
 • Образователна платформа за наука, технологии и съвременно изкуство, насочена към училищата и младежите

Инициативи на национално ниво:

 • 5-минутна емисия за култура в новините
 • Промени в закона за меценатството

IMG_9399

Голяма част от тези инициативи се припокриват с мерките, предвидени в предложението на Стратегия за развитие на свободната творческа сцена за визуални изкуства, музика, литература, музика, танц и театър „СПОДЕЛЕНА ВИЗИЯ”, разработено с подкрепата на програма „Европа 2016“ на Столична община. Това препотвърждение е свидетелство, че, освен творческата сцена,  бизнесът също вижда потенциал в тези дейности и би се включил в реализацията им. В залата присъства и Василка Шишкова, автор на наръчника “Look, I’m priceless! Handbook on how to assess your artistic organisation”, издаден от най-голямата международна мрежа за изпълнителски изкуства IETM, който цитира проекта „Споделена визия” като добър пример. Г-жа Михаела Иванова, член на Столичен общински съвет, Постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие и Програмния съвет на Програма „Европа”, обяви, че предстои внасянето за обсъждане в постоянните комисии на Столична община, а след това и в Столичен общински съвет на предложението за стратегия „Споделена визия”. Оказва се, че взаимодействието между бизнес, община и неправителствен сектор е „мисия възможна“!

IMG_9510

Документи по проекта:

По-долу могат да бъдат прочетени всички документи, резултат от проекта: четири протокола от срещите на двете работни групи, три доклада на външния наблюдател Виктор Янков, доклад за меценатството в България. Финалният обзорен доклад, резюмиращ работата по проекта и произтеклите от срещите предложения, очаквайте през месец август.

Протокол от кръгла маса “Меценатство, дарителство, спонсорство” – 22.05

Протокол от кръгла маса “Партньорства, дългосрочни сътрудничества” – 22.05

Протокол от кръгла маса “Меценатство, дарителство, спонсорство” – 5.06

Протокол от кръгла маса “Партньорства, дългосрочни сътрудничества” – 5.06

Анализ „МЕЦЕНАТСТВО, ДАРИТЕЛСТВО, СПОНСОРСТВО – кратък обзор на средата, съществуващите у нас практики и законова база“

Доклад от първа работна среща (22.05) – съставен от външен наблюдател на проект „Партньорства за творческа София“

Доклад от втора работна среща (05.06) – съставен от външен наблюдател на проект „Партньорства за творческа София“

Финален доклад на външен наблюдател на “Партньорства за творческа София”

ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ ЗА „ПАРТНЬОРСТВА ЗА ТВОРЧЕСКА СОФИЯ“

Референтни документи:

„Подобряване на регионалните политики за финансово устойчиви креативни бизнес инкубатори” (2014)

Анализ на европейски практики на градове подкрепящи своята творческа сцена (2016)

“Предложение за стратегия за развитие на свободната сцена за ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА, ЛИТЕРАТУРА, МУЗИКА, ТАНЦ и ТЕАТЪР” София 2016, проект „Споделена визия”

Доклад от „кръгла маса бизнес“ в проект „Точки на споделяне” 2017

Визия за инкубатор за изкуства София “Партньорства за творческа София” 2017

IMG_8936

Проект „Партньорства за Творческа София“ изследва интереса на бизнеса към активно включване в културните процеси в града, основните нагласи и конфликтни зони в сътрудничеството. Основната цел е да се  дискутират и проучат нови механизми за подкрепа  на творческата сцена и на тристранни партньорства – творчески организации, бизнес и местна власт. Търсеният ефект е по-добро взаимодействие и конкретни възможности за активиране на сътрудничеството.

Фокус на проекта

В периода Май – Юли 2017 г. ще бъдат анализирани две основни форми на сътрудничество между творчески организации, бизнес и местна власт в град София:

 1. Ролята на меценат, спонсор, донор и в подкрепа на:
  • творческа дейност и представяне на съвременни форми на изкуства
  • професионално развитие на творците,
  • развитие и разширяване на публиките
 2. Партньор в дългосрочно сътрудничество, в което общината, творческият сектор и бизнесът споделят рискове и ползи за:
  • създаване на споделени пространства: специални пространства с обществен достъп за рзвитие на публиките и на творческия потенциал на младежите

(репетиционна зала за танц и театър, галерийно пространство, оборудвана зала с музикални инструменти, зала за анимация или за работа върху видеоигри и т.н.).

 • развитие на „творчески квартали“ в София,
 • образователни инициативи,
 • развитие на творчески и туристически услуги
 • промоция на местния културен продукт и услуги
 • продуциращи центрове за съвременни изкуства, творчески лаборатории, ателиета, културни инкубатори, творчески клъстъри и др.;

 

Работа в две „кръгли  маси“ за обмен на опит и идеи, анализ на казуси, общо  предложения

IMG_9098

Двете основни форми на сътрудничество ще бъдат анализирани от две отделни групи. Участниците в работата на кръглите маси  познават добре контекста на развитие на София  и са представители на бизнеса в София, на творчески организации или на местната власт. Целта е участниците да обменят опит и експертиза, както и да осъществят личен контакт помежду си, да обсъждат и проверяват възможността за реализация на възникнали по време на срещата идеи. Работата на групите ще бъде подкрепена и от външни консултации по съответните теми.

Предвиждат се първа (22  май) и втора среща (5 юни) за всяка от „кръглите  маси“ в партньрство с СГХГ – филиал „Васка Емануилова“. Между двете срещи се надгражда експертизата по обсъжданите казуси. Всички обсъждани теми, заедно с направените предложения ще описани и публично достъпни след края на проекта.

Наблюдатели с експертна задача меценатство са Елена Пап и Пламен Радев, основатели на Мим-формация „ЖАР театър „

Външен наблюдател на проект  „Партньорства за творческа София“ ще бъде Виктор Янков, Заместник директор Международна Дейност Фондация “Пловдив 2019”. Той ще проследи развитието на проекта от цел до резултат.  Неговите обобщения ще дадат гласност на качеството на работа на двете групи и ангажираността на участниците с реални казуси и възможни решения, които насърчават сътрудничеството между бизнеса и творческата сцена в полза на град София.

IMG_9094

Информация и резултати

 

След завършване на работата на групите, резултатите ще бъдат представени публично в „Гьоте-институт България“ на 5 юли от 17:00 часа 2017 г.

IMG_9195

За да се свържете  с  екипа па проект „Партньорства за Творческа София“  изпратете съобщение на адрес  act@actassociation.eu:

ГЕРГАНА ДИМИТРОВА, ръководител на проект „Партньорства за Творческа София“, ОРГАНИЗАЦИЯ „36 МАЙМУНИ“;

ПЕТЯ КОЛЕВА, ръководител на процес„Партньорства за Творческа София“, ИНТЕРКУЛТУРА КОНСУЛТ® ;

ХРИСТИАН ЙОВЧЕВ, координатор локации и участници в проект „Партньорства за Творческа София“;

КАТРИН ХРУСАНОВА, координатор мрежи и партньори, Партньорства за Творческа София“, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДЕН ТЕАТЪР (АСТ)

Допълнителна информация ще намерите на страницата на „Споделена визия’  и на АртСофия